Zažiga

7 Zažgi

Prenesi v

Razpis za direktorja Zavoda SkavtNET

Predsednik sveta SkavtNET-a, Matej Černetič 10.01.2009
Svet Zavoda SkavtNET - skavtskega spletnega servisa, objavlja interni razpis za nepoklicno funkcijo direktorja zavoda.
Začeli smo z dvigom zastave. Začeli smo z dvigom zastave. (Avtor: )
Svet [url=http://zavod.skavt.net/]Zavoda SkavtNET - skavtskega spletnega servisa[/url] je na svoji 1. ustanovni seji, dne 16.12.2008, sprejel naslednji razpis za direktorja Zavoda SkavtNET:
Zavod SkavtNET
Zrinjskega cesta 9
1000 LjubljanaRazpis za direktorja Zavoda SkavtNET


Svet Zavoda SkavtNET - skavtskega spletnega servisa, objavlja interni razpis za nepoklicno funkcijo direktorja zavoda.


Izbrani kandidat bo imenovan za zakonitega zastopnika zavoda z mandatom 4 leta z možnostjo vnovičnega imenovanja.


Kandidati morajo izpolnjevati naslednje zakonske pogoje:

* so polnoletni državljani Republike Slovenije,
* niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
* zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,


Poleg teh morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

* so člani ZSKSS ali ZBOKSS,
* aktivno soustvarjajo s SkavtNET-om že najmanj 3 leta,
* dobro poznajo strokovno področje delovanja zavoda (spletna informatika),
* dobro poznajo delovanje sistema SkavtNET.Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti:

* kratek življenjepis z informacijami o minulem delu na SkavtNET-u,
* izjavo o izpolnejavenju razpisnih pogojev,
* program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda za naslednje mandatno obdobje.


Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati morajo svoje vloge posredovati s priporočeno pošto v zaprti ovojnici na naslov "Zavod SkavtNET, Zrinjskega cesta 9, 1000 Ljubljana", s pripisom "Ne odpiraj - razpis", in sicer v 30 dneh po objavi tega razpisa na portalu SkavtNET.


Izbirni postopek vodi predsednik sveta zavoda v sodelovanju s tajnikom zavoda. V kolikor se svetu zavoda zdi potrebno, lahko pred izborom opravi razgovore s kandidati. Kandidati bodo o končni izbiri obveščeni v 8 dneh po opravljenem izboru, sprejetju v svetu in potrditvi s strani ustanoviteljev.V Ljubljani, 10. januar 2009

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.