Zažiga

0 Zažgi

Prenesi v

Razpis volitev za nezasedena mesta v izvršnem odboru

Pisarna ZSKSS 23.09.2014
Izvršni odbor Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov razpisuje kandidacijski postopek za mesto poverjenika/poverjenice za začasne naloge (v tem mandatu bo deloval zlasti na področjih aktivnega državljanstva, zagovorništva in udejstvovanja na področju mladinskih politik).
(Avtor: Matevž Cerar)

Merila za kandidate:

 • članstvo v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)
 • starost najmanj 21 let
 • voditeljske izkušnje

Postopek za oddajo kandidatur: 

 • evidentiranje kandidatov za posamezno funkcijo poteka do srede, 8. oktobra 2014;
 • število kandidatov ni omejeno;
 • vloga mora vsebovati:
  • predstavitev kandidata z njegovimi osnovnimi podatki (ime in priimek, naslov, rojstni datum), kratkim opisom njegove skavtske poti in usposobljenosti (največ 1 stran A4)
  • kratek program dela (največ 1 stran A4)
  • vloga mora biti opremljena z datumom in lastnoročnim podpisom kandidata.
 • predloge kandidatur dostavite na sedež ZSKSS, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, najpozneje do srede, 8. oktobra 2014 v zaprti kuverti s pripisom »VOLITVE«; Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana priporočeno na pošti z datumom 8.10.2014.

Obvestilo o evidentiranih kandidatih bo poslano na listo voditeljev in vsem stegom skupaj z gradivom za Svet Združenja (SZ).

Opis funkcije:

Poverjenik/poverjenica za začasne naloge (v tem mandatu bo deloval zlasti na področjih aktivnega državljanstva, zagovorništva in udejstvovanja na področju mladinskih politik):

 • s člani ZSKSS usklajuje mnenja in stališča pri oblikovanju mnenjskih dokumentov ZSKSS in skrbi za dvosmerno komunikacijo glede aktualnega dogajanja na področju mladinskih politik.
 • Spremlja in se odziva na aktualno politiko ter zakonodajo v mladinskem in nevladnem sektorju.
 • Sodeluje z drugimi organizacijami, s katerimi želimo dosegati skupne cilje, in poskrbi za predstavnika v skupnih odborih ali krovnih organizacijah, kjer je ZSKSS vključen (ZBOKS, SZSO, ZTS, SKLS …).
 • Skrbi za redno sodelovanje pri oblikovanju mladinske politike na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni (v Evropskem mladinskem forumu preko Mladinskega sveta Slovenije, znotraj Mladinskega sveta Slovenije in lokalno preko stegov v Mladinskih svetih lokalne skupnosti).
 • Se zavzema za interese skavtov na vseh ravneh ter skrbi za primerne kandidate v odborih, komisijah, ipd. na področjih v katerih smo vpeti (Svet vlade RS za mladino, Svet vlade RS za nevladne organizacije, Komisija za mladinske politike MSS …).
 • V času mandata poskrbi za dva predstavnika ZSKSS v Zboru Mladinskega sveta Slovenije (MSS).
 • V javnosti zagovarja stališča in mnenja ZSKSS v sodelovanju s poverjeništvom za odnose z javnostmi.
 • Izvaja druge naloge glede na namen poverjeništva.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.